Applicaties pijl In eigen beheer pijl Flowsimulator

Flowsimulator

Flowsimulator is een dynamisch, macroscopisch verkeerssimulatiemodel voor het hoofdwegennet. Het simuleert de verkeersafwikkeling over de loop van de dag (24 uur). In het model zijn netwerkwijzigingen, intensiteitswijzigingen en verkeersmaatregelen, zowel statisch als dynamisch, toe te passen.
Alle snelwegen van Nederland worden binnen een minuut een etmaal doorgerekend. Als simulatieresultaat komt beschikbaar de files op het netwerk, hun aangroei en hun oplossen, gezien over de tijd. Ook grootheden als rijtijden en voertuigverliesuren kunnen worden berekend.

Weergave van het netwerk van Flowsimulator Het model kan bijvoorbeeld worden ingezet voor:

- bepalen van de impact van wegwerk, actueel of gepland
- het optimaliseren van onderhoudsfaseringen
- effectbepaling vooraf van benuttingsmaatregelen of
  infrastructuurwijzigingen
- on-line vooruitberekening van het (spits-)verkeer, ook na incidenten
- what-if analyses off-line en on-line

Een voorbeeldsimulatie kan worden bekeken door te klikken op het bovenstaande kaartbeeld. Meer informatie over de achtergrondprincipes van Flowsimulator is de lezen in het artikel 'On-line and off-line simulation of large motorway networks'.

Voorbeelden van projecten waarbij Flowsimulator is toegepast:

 • Tenderfase A15 Maasvlakte - Vaanplein
  Verkeerskundig advies bij het ontwerp van de faseringsplannen. Rol van Transpute binnen het ontwerpteam was het geven van advies m.b.t. verkeersstromen, huidige en toekomstige knelpunten, (optimaliseren van) wegvakcapaciteit tijdens werk-in-uitvoering, uitvoeren van modelsimulaties van de faseringen.
 • Hindervoorspelling bij wegwerkzaamheden
  Naar aanleiding van de rijtijdvoorspelling die Transpute heeft uitgevoerd voor de werkzaamheden op de A12 in de zomer van 2010, is een voorstel voor een generieke aanpak ontstaan. Deze aanpak geeft vanaf de eerste planvorming tot en met de uitvoering van een reconstructieproject zicht op de te verwachten reistijden en vertragingen. Worden tijdens de uitvoering inderdaad grote vertragingen verwacht, dan mondt de aanpak uit in een hindervoorspeller voor de weggebruiker. Voordat het zover is heeft de aanpak echter al geholpen bij het selecteren en doseren van effectieve hinderbeperkende maatregelen. Lees meer over deze aanpak in 'Hindervoorspelling bij wegwerkzaamheden'.
 • Groot Onderhoud 2006-2011
  Simuleren van de geplande Groot Onderhoud werkzaamheden op alle rijkswegen van Nederland met als doel het verbeteren van de afstemming tussen de projecten van de betrokken regionale diensten, i.o.v. Verkeerscentrale Nederland.
 • Optimaliseren knooppunten
  Bepalen van de effecten op de verkeersafwikkeling van eenvoudige en efficiente maatregelen in knooppunten, i.o.v. Dienst Verkeer en Scheepvaart, Fileproof.
 • Effectbepaling MIT
  Bepalen van de effectiviteit van de gerealiseerde MIT-projecten in 2012, i.o.v. het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
 • Diverse wegwerkprojecten
  Enkele voorbeelden hiervan zijn: afstemming wegwerkzaamheden rijkswaterstaat Limburg en rijkswaterstaat Utrecht, ombouw randwegen Den Bosch en Eindhoven, verbreding A2 kp. Everdingen - Everdingen en A2 Culemborg - kp. Deil, Groot Onderhoud A16 Moerdijkbrug.