Werkterrein pijl Monitoring, Data

Monitoring, Data & Visualisatie

Door het vele gebruik van de data uit verkeerssystemen bij onze projecten is een beproefd framework van verwerkingssoftware opgebouwd. Met deze software wordt uit de gigantische hoeveelheid gegenereerde data betrouwbare informatie gegenereerd. Informatie over de groei van het verkeer, de ontwikkeling van files en knelpunten enz. Ook zijn we steeds op zoek naar nog betere technieken om informatie zichtbaar te maken en trends te signaleren. Veel opdrachtgevers maken al vele jaren gebruik van deze software om de ontwikkelingen in hun beheersgebied te monitoren.

Voorbeelden:

 • INWEVA
  INWEVA staat voor INtensiteiten WEgVAkken. Rijkswaterstaat dient jaarlijks te beschikken over betrouwbare verkeersintensiteiten per wegvak, per jaargemiddelde dag en per voertuigsoort voor verkeerskundige, luchtkwaliteit-, geluidbelasting- of planstudies. Kort samengevat houdt het opstellen van INWEVA in: het bepalen van een consistente set van gemiddelde intensiteiten op alle rijkswegen, gebruik makend van Monica, NDW, uitvulalgoritmes en data uit een verkeerssimulatiemodel. Wij hebben hiervoor de methodiek ontwikkeld en stellen inmiddels voor het 5e jaar INWEVA op. In de afgelopen jaren zijn er diverse, soms kleine en soms grote verbeteringen in de algoritmes of de algehele methodiek doorgevoerd. Wij voeren dit project uit in samenwerking met Antea Group en PTV.
 • Werkbare Uren (WBU)
  De WBU tabellen geven per wegvak de tijden waarop stroken kunnen worden onttrokken aan het verkeer zonder dat er file zal ontstaan. Tot 2010 werden de WBU tabellen per dienst vastgesteld waardoor verschillen ontstonden in gehanteerde criteria. Transpute heeft i.s.m. RWS de criteria op één lijn gebracht en voor alle diensten van RWS de WBU tabellen opgesteld volgens een landelijk format. Hiervoor werd gebruik gemaakt van onze eigen verwerkingssoftware en middelingswijze op de verkeerssignaleringsgegevens.
 • Filethermometer Noord-Holland
  Het systematisch volgen van de verkeerskwaliteit in de tijd is ontwikkeld in samenwerking met Rijkswaterstaat Noord-Holland. Monitoring door gebruik te maken van verkeerssignaleringsgegevens is voor de eerste keer toegepast in de 'Filethermometer'. Hier worden op systematische wijze grootheden als filezwaarte, voertuigverliesuren, verkeersprestatie en rijtijden uit de data afgeleid en gemiddeld. Voordat signaleringsgegevens werden gebruikt waren alleen fileregistratie-gegevens en intensiteiten beschikbaar, het eerste trendspronggevoelig (operationele wijzigingen), het tweede erg beperkt in informatie. De eerste Filethermometer is gemaakt in 1996 en is daarna uitgegroeid tot een stabiele reeks van monitoren. Transpute heeft de Filethermometer verzorgd tot 2009.
 • Barometer provincie Noord-Holland
  Om het verkeerskundig beheer op het provinciale wegennet goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat er inzicht is in de bestaande verkeerskwaliteit en de veranderingen die hierin hebben plaatsgevonden. In de Verkeersbarometer van de provincie Noord-Holland zijn de verschillende typen verkeersgegevens (periodieke en permanenten telpunten en VRI-gegevens) overzichtelijk bijeengebracht en geanalyseerd. Ook de interactie tussen provinciale wegen en autosnelwegen is in kaart gebracht.
 • Quick-scan Doorstromingsproblematiek Heuvelrug en Vallei
  Voor een aantal Kamers van Koophandel is de doorstromingsproblematiek op doorgaande wegen in de regio’s Heuvelrug en Vallei in kaart gebracht. Door het combineren van intensiteiten en capaciteiten is een objectief beeld verkregen van de drukste wegvakken. De informatie is aangevuld en getoetst door het houden van interviews met verkeerskundigen bij de betreffende gemeenten en provincies en met professionele weggebruikers.
 • Evaluatie regelscenario's
  Voor verkeerscentrale Oost-Nederland zijn een viertal regelscenario's ge-evalueerd. Door analyse van Monica-gegevens is de effectiviteit van de scenario's beoordeeld en is een advies gegeven welke wijzigingen in parameters de effectiviteit kunnen verbeteren.
 • Algoritmes Dynamax
  Voor diverse Dynamax-trajecten (waaronder A12 Den Haag - Voorburg, A20 Crooswijk - Kleinpolderplein en de 130-trajecten op de A2 en de A16) heeft Transpute algoritmes opgesteld. Vooraf is op basis van historische meetgegevens geanalyseerd hoe het algoritme in de dagelijkse praktijk zal functioneren. Na implementatie van het algoritme is dagelijks nagegaan of het algoritme daadwerkelijk functioneert zoals verwacht en zijn eventuele verbeteringen doorgevoerd.
 • Ontwikkeling onbetrouwbaarheid hoofdwegennet
  Een beschouwing over de onbetrouwbaarheid van het hoofdwegennet. Een samenvatting van de huidige situatie, het vastleggen van empirische verbanden en doortrekken naar een vooruitblik tot 2020. Het bevat ook een economische afweging van de kosten van onbetrouwbaarheid.
 • Viewer
  De Viewer is een applicatie waarmee verkeersgegevens (Mare, Monica, Monitoring) eenvoudig kunnen worden gevisualiseerd en geanalyseerd.