Werkterrein pijl Onderzoek

Onderzoek

Doelgericht onderzoek verlangt naast een wetenschappelijke instelling de beschikking over krachtige wetenschappelijke hulpmiddelen (modellen en theorieën) en databewerkingstechnieken (visualisatie, omgaan met bestanden) en een gedegen materiekennis. Meestal is sprake van tijdsdruk. Om onder zulke omstandigheden tot een evenwichtige beantwoording van de onderzoeksvraag te komen is een bepaalde instelling nodig en het samenbrengen van de juiste mensen. Transpute is hier bedreven in en doet zulke onderzoeken graag en met enthousiasme.

Voorbeelden:

 • Potentie van FCD voor realtime verkeersmanagement
  Voor de Praktijkproef Amsterdam hebben we de potentie van Floating Car Data voor toepassing in realtime verkeersmanagement onderzocht. Wat is wel mogelijk en wat niet, en welke toepassingen zijn kansrijk voor datafusie van FCD met lusgegevens. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een testdataset van INRIX en deze is vergeleken met lusdata uit ADY en NDW.
 • Mobiele data en congestie-indices
  Voor het KiM hebben wij onderzocht wat de mogelijkheden zijn van het gebruik van mobiele data (floating car data, telefoondata) voor het opstellen van betrouwbare congestie-indices over meerdere jaren. Voor- en nadelen, eigenschappen, kansen en risico’s van mobiele data van verschillende providers zijn met elkaar vergeleken. Een oordeel is gegeven over de bruikbaarheid van mobiele data voor het MIRT, voor beschrijvende en voor verklarende analyses.
 • Ontvlechting: Analyse en advies m.b.t. ontvlechting op het hoofdwegennet
  In dit onderzoek is gekeken naar ontvlechting (scheiden van verkeersstromen in hoofd- en parallelstructuur) als verkeerstechnisch middel om de doorgaande functie van het hoofdwegennet te bevorderen, vooral hoe dit uitpakt in de praktijk, en daaruit een generiek advies te geven hoe om te gaan met ontvlechten als een mogelijk te overwegen alternatief bij infraprojecten. Het volledige rapport is hier te downloaden.
 • Robuustheid: Een slecht functionerend hoofdwegennet - Wat valt er aan te doen?
  Een robuust wegennet staat al enige tijd op de politieke agenda. In opdracht van Dienst Verkeer en Scheepvaart heeft Transpute beschreven wat de oorzaken van de onbetrouwbaarheid op het hoofdwegennet zijn. Hierbij is de nadruk gelegd op de rol van de infrastructuur en waarom die zo frequent niet stabiel blijft functioneren. Aan de hand van generaliseerbare voorbeelden is bediscussieerd dat het hoofdwegennet op het gebied van robuustheid slecht functioneert. De lessen die daaruit volgen zijn uitgewerkt tot een visie hoe robuustheid kan worden bereikt. Het volledige rapport is hier te downloaden.
 • Overschot Verkeersaanbod ~ X-factor
  In dit onderzoek is de File top 50 onder de loep genomen en is per filelocatie het file-veroorzakende knelpunt benoemd. Van elk knelpunt is het teveel aan verkeer bepaald - het overschot verkeersaanbod - dat aldaar de file veroorzaakt. Vervolgens is berekend hoeveel verkeer moet worden afgevangen om de file tot aanvaardbare properties terug te brengen: de zogenoemde X-factor. Hiervoor is het gemeten intensiteitsprofiel naar het verkeersaanbodprofiel herleid d.m.v. de tonenmethodiek. Uitgevoerd i.o.v. DVS - Afdeling Verkeersmanagement (Scheepvaart / Hoofdwegennet).
 • Onderzoek filegolven en aanleg Golfbreker als remedie
  Onderzoek naar de eigenschappen van filegolven op autosnelwegen. Inzicht is verkregen in o.a. de golfsnelheid, overbrugde afstand, levensduur en filelengte. Een Golfbreker is voorgesteld als instrument om de lopende filegolven tot stilstand te brengen en daarmee de verkeershinder te beperken. Een proeflocatie en dimensionering van de Golfbreker zijn in een vervolgonderzoek uitgewerkt. Uitgevoerd i.o.v. Dienst Verkeer en Scheepvaart, Fileproof.
 • Relatieonderzoek verkeersveiligheid
  Trends in de verkeersongevallen op autosnelwegen over een periode van 10 jaar zijn onderzocht. Hierbij is de relatie met weg- en verkeerskenmerken gelegd om inzicht te krijgen in de effecten van vormgeving, inrichting en verkeersafwikkeling van autosnelwegen op de verkeersveiligheid.
 • File-ontwikkeling en stabilisatieprocessen
  Onderzoek naar de (meer dan trendmatige) groei van files en toetsing van de theorie van Gattis over de maximaal geaccepteerde vertraging bij files, i.o.v. het Kennisinstituut voor Mobiliteit.
 • Anders Betalen voor Mobiliteit / Effectiviteit rekeningrijden
   Onderzoek naar de verkeerskundige inpassing van heffingstrajecten, -tijden en -tarieven. Vanuit verkeerskundig perspectief is gekeken naar plaats, tijd en hoogte van kilometerheffing en hoe trajecten die voor spitstarief in aanmerking komen zo objectief mogelijk kunnen worden bepaald. Inzicht is verkregen in de manier waarop weggebruikers reageren op verschillende tijdvensters en wat dit teweeg brengt in het patroon van verkeersintensiteiten en het congestieniveau op het traject en in de regio. Uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat