Werkterrein pijl Advies

Advies

Transpute adviseert al ruim 20 jaar bij (her-)inrichting van infrastructuur, vormgeving in relatie tot verkeersafwikkeling en veiligheid, capaciteitsanalyse, troubleshooten etc. Door de uitvoering van vele projecten door het hele land is een grote eigen expertise opgebouwd m.b.t. het reilen en zeilen van verkeer op het hoofdwegennet. Daarnaast zijn we thuis in de theorie en kennen de mogelijkheden van modern wegontwerp en verkeerssystemen.

Dankzij een voortdurende input aan veldervaringen staan wij echter altijd met beide benen op de grond. Door de inzet van krachtige eigen tools voor datavisualisatie en verkeersdoorrekening kunnen projecten efficient worden uitgevoerd. Het goed en onafhankelijk adviseren van opdrachtgever staat voor ons voorop.

Voorbeelden:

 • Verkeersadvies tender Hoevelaken
  Wij hebben voor deze aanbesteding verkeersanalyses en hinderberekeningen uitgevoerd voor de Combinatie A1|A28 (BAM, Van Oord en Arcadis), die uiteindelijk de aanbesteding heeft gewonnen. Ook hebben wij onze bijdrage geleverd aan het realiseren van een verkeerskundig functioneel ontwerp.
 • Ontwerpvariant kp. Hoevelaken
  Vanuit de bij Transpute levende opvattingen over 'compacte infrastructuur voor doorgaande wegen in stedelijk gebied' is een alternatief ontwerp voor knooppunt Hoevelaken uitgewerkt en ingediend bij Rijkswaterstaat Utrecht. Uitgangspunt hierbij is dat door meer te denken vanuit de functionele eisen in plaats van rigide richtlijnen een ontwerp meer capaciteit kan bieden bij lagere kosten en minder ruimtebeslag, met inachtneming van randvoorwaarden als veiligheid en milieu.
 • Tenderfase A15 Maasvlakte - Vaanplein
  Verkeerskundig advies bij het ontwerp van de faseringsplannen. Rol van Transpute binnen het ontwerpteam was het geven van advies m.b.t. verkeersstromen, huidige en toekomstige knelpunten, (optimaliseren van) wegvakcapaciteit tijdens werk-in-uitvoering, uitvoeren van modelsimulaties van de faseringen.
 • Hindervoorspelling bij wegwerkzaamheden
  Naar aanleiding van de rijtijdvoorspelling die Transpute heeft uitgevoerd voor de werkzaamheden op de A12 in de zomer van 2010, is een voorstel voor een generieke aanpak ontstaan. Deze aanpak geeft vanaf de eerste planvorming tot en met de uitvoering van een reconstructieproject zicht op de te verwachten reistijden en vertragingen. Worden tijdens de uitvoering inderdaad grote vertragingen verwacht, dan mondt de aanpak uit in een hindervoorspeller voor de weggebruiker. Voordat het zover is heeft de aanpak echter al geholpen bij het selecteren en doseren van effectieve hinderbeperkende maatregelen. Lees meer over deze aanpak in 'Hindervoorspelling bij wegwerkzaamheden'.
 • Compact ontwerp
  Doorgaande wegen in bebouwde omgeving vormen steeds meer een planalogisch probleem. In de ogen van Transpute biedt compact ontwerp een opening naar krachtiger en beter passende infrastructuur voor minder geld. De denklijn bij compact ontwerp is: redeneer vanuit functie en ga zo na wat nodig is om de functionele eisen te realiseren. Denk pas daarna over vormgeving. Lees meer hierover in het artikel 'Compacte infrastructuur voor doorgaande wegen in bebouwd gebied'.
 • Groot Onderhoud
  Simuleren van de geplande Groot Onderhoud werkzaamheden op alle rijkswegen in Nederland met als doel het verbeteren van de afstemming tussen de projecten van de betrokken regionale diensten. Met het model Flowsimulator zijn de simulaties uitgevoerd. Uitgevoerd i.o.v. Verkeerscentrale Nederland.
 • Optimaliseren knooppunten
  Bepalen van de effecten op de verkeersafwikkeling van eenvoudige en efficiente maatregelen in knooppunten met behulp van Flowsimulator, i.o.v. Fileproof.
 • Diepte-analyse capaciteit
  Onderzoek naar het verband tussen mobiliteit en congestie op het hoofdwegennet en in kaart brengen van de te verwachten stand van zaken op het hoofdwegennet in 2012 in relatie tot de aangeboden capaciteit. I.o.v. het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
 • Vergelijkingsonderzoek onderhoudsstrategieën
  Verkeerskundig advies bij de vergelijking van cyclisch onderhoud en toestandsafhankelijk onderhoud, i.o.v. DVS