Applicaties pijl In opdracht pijl Applicaties in opdracht

Applicaties in opdracht

Enkele voorbeelden van applicaties die in opdracht zijn ontwikkeld:

TijdWegDiagrammen

Met TijdWegDiagrammen maken wij NDWTijdWegDiagram-data toepasbaar voor operationele monitoring en evaluatie binnen de droge verkeerscentrales van Rijkswaterstaat. Een TijdWegDiagram geeft een overzichtelijk verkeersbeeld over een traject, waarmee een verkeerskundige makkelijk opvallendheden kan analyseren en (opkomende) trends in de doorstroming kan ontdekken.
De TijdWegdiagrammen worden voor alle trajecten op het hoofdwegennet automatisch door ons gegenereerd en maandelijks geleverd aan de verkeerscentrales.

Capaciteitswaarderingsmodel, ofwel 'Bruggen-tool'

Met deze tool kan de verkeershinder worden ingeschat van werkzaamheden aan bruggen. De tool is ontwikkeld i.o.v. RWS - Dienst Infrastructuur; zij gebruiken de tool in de aanbestedingsfase om verschillende varianten van aannemers te kunnen vergelijken. De tool is een toepassing van de Wegwerkplanner en de Capaciteitscalculator. Op basis van locatie-specifieke kenmerken zoals het verkeerssysteem en verhardingsbreedte wordt de verkeershinder berekend (voertuigverliesuren / maatschappelijke kosten). Hierbij wordt ook rekening gehouden met eventuele secundaire vertraging.

Attenderingssysteem grote vertragingen

Attenderingssysteem grote vertragingenIn opdracht van het Verkeerscentrum Nederland is een systeem ontwikkeld dat de operator in de verkeerscentrale waarschuwt wanneer op een bepaald traject de rijtijden afwijken van de verwachting. Van alle bemeten autosnelwegtrajecten wordt de actuele rijtijd bijgehouden. Het systeem geeft tevens aan hoeveel file er in Nederland staat en hoe dat zich verhoudt tot een gemiddelde dag.

Bonus-Malus-tool

De A2 tussen kp. Oudenrijn en Hooggelegen is omgebouwd tot een snelweg met een hoofd- en parallelstructuur. Het project was innovatief aanbesteed. Met behulp van de Bonus-Malus-tool kon de alliantie inschatten hoeveel verkeershinder zou ontstaan in de verschillende fasen van de ombouw. Op basis van deze resultaten kon de fasering in de applicatie worden geoptimaliseerd. Aan de tool is een bonus-malus-systeem gekoppeld. De basis van de Bonus-Malus-tool is ons verkeersmodel Flowsimulator. De applicatie is ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat Utrecht.

Wisselstrook Adviestool

Applicatie ter ondersteuning van de operator in een verkeerscentrale. Op basis van intensiteiten en snelheden op de A1 en A6 wordt het voor de verkeersafwikkeling juiste moment voor het omzetten van de wisselstrook bepaald. Transpute heeft in opdracht van Verkeerscentrale NWN de functionele specificatie opgesteld en het systeem is gebouwd door Trinité.

Telpunt Viewer provincie Noord-Holland

Voor de provincie Noord-Holland is een applicatie ontwikkeld waarmee de gegevens van de provinciale meetpunten eenvoudig kunnen worden gevisualiseerd. In de Telpunt Viewer worden zowel gegevens van permanente als periodieke telpunten getoond. Gegevens van periodieke telpunten zijn opgewaardeerd tot betrouwbare jaarcijfers met behulp van het programma Telsys, eveneens ontwikkeld door Transpute.